Nieuws

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft wat wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). De wijzigingen zijn vermeld in de wijzigingsbladen A1. Het CCV heeft de wijzigingen op 1 november gepubliceerd. De wijzigingen gaan per direct in.

Lees hier het volledige artikel

Bron: website het ccv.nl

Lees meer

De Brandweeracademie verkent toekomst brandveiligheid

De Brandweeracademie onderzocht welke invloed maatschappelijke en technologische ontwikkelingen kunnen hebben op de brandveiligheid. Het inzicht hierin kan helpen om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst, in plaats van te reageren op incidenten uit het verleden.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, interviews en group model building met behulp van stakeholders. Voor deze laatste methode is samengewerkt met de Nijmegen School of Management van de Radboud Universiteit. Uit het onderzoek komt een aantal belangrijke ontwikkelingen naar voren, die geclusterd zijn rond vier thema’s:

Toename kwetsbare personen
Voorbeelden van kwetsbare groepen zijn ouderen, verminderd zelfredzamen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Kwetsbare personen hebben vaak te maken met meervoudige problematiek, waarbij brandveiligheid niet de hoogste prioriteit krijgt.

Energietransitie en toename slimme technologieën
Nieuwe, duurzame energiebronnen bieden zeker voordelen voor de (brand)veiligheid. Maar de situatie wordt ook complexer: zo krijgen mensen meer elektronische apparatuur in huis die wellicht brandgevaarlijker is. Verder kunnen sommige maatregelen op het gebied van energiezuinigheid van gebouwen de brandveiligheid negatief beïnvloeden.

Klimaatverandering
Ons klimaat verandert. Niet alleen dwingt de klimaatverandering ons om anders om te gaan met energie en grondstoffen, ook is er een relatie tussen klimaatverandering (en dan met name de toename van extreme weertypen in Nederland) en bijvoorbeeld natuurbranden.

Veranderingen in verantwoordelijkheid
De relatie overheid-burger verandert. Burgers voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf en voor elkaar, maar ook steeds meer voor het welzijn van dieren, het milieu en het klimaat. De overheid stimuleert deze eigen verantwoordelijkheid. Dit kan ook een stimulans zijn voor burgers om meer verantwoordelijkheid te nemen voor brandveiligheid.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Brandweer Nederland en maakt deel uit van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

Lees hier de factsheet

Lees hier het gehele onderzoek

Lees meer

Nieuwe harmonisatieafspraak rookbeheersing gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft per 26 juli 2 harmonisatieafspraken voor rookbeheersing vastgesteld.

Het betreft 2019-06 Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen (NPR 6095)

Op het moment dat een deur die dient als luchttoevoeropening voor rookbeheersing in normaal bedrijf dagelijks wordt gebruikt en dus noodzakelijk is voor de reguliere bedrijfsvoering, mag worden aangenomen dat een storing van de voeding van deze deur snel ontdekt en vervolgens verholpen wordt. In deze situatie mag een voedingsbewaking (of maandelijkse handmatige beproeving) achterwege blijven.
Voor een deur die dient als luchttoevoeropening voor rookbeheersing en die niet dagelijks wordt gebruikt is aanbrengen van voedingsbewaking ter plaatse van de deur noodzakelijk. De voeding ter plaatse van de deur moet uitgevoerd zijn als vast aansluitpunt (dus geen stekkerverbindingen).

En 2019-07 Afstand van rookluiken tot rookscheiding (NEN 6093).

Het doel van de afstand die de norm geeft is het voorkomen dat via de afvoervoorziening in het ‘schone’ rooksegment rook wordt aangezogen. De afstand tussen rookluik of afzuigopening en rookscheiding is verder nodig omdat anders sprake zou zijn van 3-zijdige toe- of afvoer. Dat kan een negatief effect hebben op de capaciteit.
Indien de onderlinge afstand tussen twee rookluiken of afzuigopeningen in de verschillende rooksegmenten meer dan 5m bedraagt is het risico op aanzuigen van rook in het ‘schone’ segment gering. Dit laat onverlet dat rookbeheersingssystemen moeten worden ontworpen conform NEN 6093. Om die reden geldt deze harmonisatieafspraak alleen voor installaties waarin de betreffende afwijking zich voordoet en die zijn opgeleverd vóór 1 januari 2019.

Download hier de hele harmonisatieafspraak 2019-06 – Voedingsbewaking luchttoevoeropeningen
Download hier de hele harmonisatieafspraak 2019-07 – Afstand van rookluiken tot rookscheiding

Lees meer

Nieuwe harmonisatieafspraak BMI-OAI gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft per 1 juli een nieuwe harmonisatieafspraak voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties vastgesteld.
Het betreft 2019-05 Onvolledige opdracht voor inspectie BMI-OAI. De harmonisatieafspraak is nodig in verband met de bepalingen in het Bouwbesluit over inspectie.

Als een bouwwerk op grond van het Bouwbesluit is voorzien van een brandmeldinstallatie moet in het bouwwerk ook een ontruimingsalarminstallatie zijn aangebracht. Beide installaties zijn in onderlinge samenhang noodzakelijk voor het vroegtijdig signaleren van brand en het veilig ontvluchten van het bouwwerk, en behoren op grond van de wettelijke bepalingen ook te zijn voorzien van een inspectiecertificaat.
Indien alleen inspectie van een deel van het brandbeveiligingssysteem in opdracht is gegeven, is daarmee niet volledig aan het Bouwbesluit voldaan, en voldoet de gebouwgebruiker maar ten dele aan zijn wettelijke verplichting.

Download hier de hele harmonisatieafspraak.

Lees meer

Interpretatie voedingskabels van mechanische rookbeheersingsinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een nieuw interpretatie besluit gepubliceerd.
Bij rookbeheersingsinstallaties bestond er onduidelijkheid over de interpretatie van het begrip voedingskabel in een brandveilig gebouw installeren. In mei heeft het deskundigenpanel ‘Rookbeheersingsinstallaties’ van het CCV een interpretatiebesluit over voedingskabels gepubliceerd.
Dit interpretatiebesluit (2019-01 – Voedingskabels) geeft aan welke kabel moet worden gezien als voedingskabel.

Lees hier het interpretatiebesluit

De overige interpretatiebesluiten kunt ook vinden op de site van het CCV.

Lees meer

Harmonisatie storingsmeldingen brandmeldinstallatie

De harmonisatieafspraak over storingsmeldingen door brandmeldinstallaties is op 3 juni 2019 gepubliceerd door het CCV. Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie, die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Het deskundigenpanel voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties heeft besloten dat een brandmeldinstallatie met een storingsdoormelding die niet aan de eisen in NEN-EN 54-21 voldoet, kan worden goedgekeurd bij inspectie als:
– de storingsdoormelding binnen 60 seconden aankomt bij de 24-uurs bemande post waar storingsmeldingen worden ontvangen;
– de transmissieweg wordt bewaakt met testmeldingen die minimaal eens per 25 uur worden verzonden; de installatie is opgeleverd voor 1 januari 2020.

De doormelding van storingsmeldingen van brandmeldinstallaties die na 1 januari 2020 worden opgeleverd moeten voldoen aan de NEN-EN 54-21.

Lees meer

NEN en het CCV breiden samenwerking uit.

NEN en het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) werken samen om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De succesvolle samenwerking is reden om deze te continueren en zelfs uit te breiden. Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar. Naast de verlenging van het convenant voor brandblusinstallaties werd ook een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

Lees hier het heel artikel op de site van NEN

Lees meer

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit!

De omstreden en veelbesproken Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is zojuist door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden tegen. Minder bouwfouten, dat is uiteindelijk de strekking. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is heel kort samengevat de bedoeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Maar welke onafhankelijke partijen kunnen dit nu gaan verzorgen? De naam zegt het eigenlijk al, Life-Safety Inspection Services.
Life-Safety is een onafhankelijk en geaccrediteerd inspectiebureau dat veelal achteraf na de bouwperiode brandmeld en – ontruimingsinstallaties en RWA installaties controleert. Gezien de lange ervaring van onze inspecteurs is Life-Safety het aangewezen bureau om uw gebouw voor, tijdens en na het bouwproces onafhankelijk te inspecteren en te controleren.

Life-Safety voor een bouwveilige en brandveilige omgeving!

Lees hier het hele bericht.

Lees meer

Wel of geen brandmeldinstallatie in een stallingsgarage?

De Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) heeft in de volgende casus een interessante uitspraak gedaan.

Een nieuw te bouwen blok met geschakelde woningen is aan de achterzijde voorzien van een overdekte stallingsgarage die grenst aan de achtergevels van het woningblok. De langwerpige stallingsgarage heeft een gebruiksoppervlakte van 1.940 m2 en is in het midden voorzien van een brandwerend rolscherm die bij door rookmelders aan beide zijden dichtgestuurd kan worden. Volgens de projectontwikkelaar bestaat de stallingsgarage uit twee brandcompartimenten van dezelfde soort die elk niet groter dan 1.000 m2 zijn. Een brandmeldinstallatie (BMI) is daarom niet vereist. Het bevoegd gezag is van mening dat de stallingsgarage als één geheel moet worden beoordeeld en is een BMI wèl vereist.

Lees hier het advies van de ATGB

Lees meer